• Gratis verzending vanaf 35€
  • Gratis afhalen in Diepenbeek
  • Standaard verzending (BE) 3,90€
  • Binnen 24hr verzonden op weekdagen

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Lotte's of Love aanbiedt.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Eenmanszaak Houben, Karen ("Verkoper")
Bosstraat 38
3590 Diepenbeek
België
T: +32(0)478 23 69 55
E: hallo@lottesoflove.be
BTW nummer: BE0765.930.311

 

Artikel 2 - Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant duidelijk beschikbaar gesteld. De Klant zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

De Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra deze op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 3 - Aanbod

3.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Lotte's of Love afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.
3.3 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, materiaal, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via email (hallo@lottesoflove.be).
3.4 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. 

4.2 Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek op de website wordt vermeld, is de geldige prijs.

4.3 De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.
4.4 Offertes zijn steeds vrijblijvend. De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd respectievelijk klaar staat voor afhaling.

4.5 De Verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een reeds aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

 

Artikel 5 - Betaling
5.1 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. De Klant kan hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk.
5.2 Bij bestelling op factuur, bepaalt De Verkoper een betalingstermijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum. Facturen worden enkel op aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B).

5.3 De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 6 - Levering
6.1 Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De verkoper doet hiervoor beroep op bpost.

6.2 De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling.

6.3 De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. De Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

6.4 De Verkoper kan niet verantwoordelijk geacht worden voor vertragingen, beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via bpost. De Verkoper doet er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

6.5 Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De Verkoper is niet verplicht een nieuwe bestelling kosteloos te verzenden.

6.6 Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, kan op vraag van de Klant een onderzoek ingesteld worden bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

 

Artikel 7 - Ruilen en retourneren

Goederen kunnen door de Klant geretourneerd worden. De  Klant dient De Verkoper hier, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst, schriftelijk (via dit formulier) van op de hoogte te brengen. Na deze melding moeten de artikelen binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug worden gezonden, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen alsook beschadigde of gebruikte producten zullen niet worden gecrediteerd.

Indien een volledige bestelling wordt teruggestuurd betaalt De Verkoper zowel de aankoopprijs als de verzendkosten terug. In het geval dat slechts een gedeelte van een bestelling wordt teruggestuurd zal de Verkoper enkel de aankoopprijs van de teruggestuurde producten crediteren. Reeds betaalde verzendkosten blijven in dit geval ten laste van De Klant. Na ontvangst van de geretourneerde producten zal het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 6 kalenderdagen terug betaald worden.

Omruilingen zijn niet mogelijk. Indien De Klant andere producten wenst te ontvangen zal De Klant deze rechtstreeks via de webshop bestellen.


Artikel 8 - Klantendienst
De klantendienst van De Verkoper is bereikbaar via e-mail (hallo@lottesoflove.be).

Klachten worden door De Verkoper in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen gemeld worden via het e-mailadres hallo@lottesoflove.be. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van De Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
Klachten dienen overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden kenbaar gemaakt te worden aan de Verkoper op het e-mailadres hallo@lottesoflove.be. Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden kan de Klant zich steeds wenden tot één van de volgende erkende instanties inzake alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting: (1) de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be) of (2) het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr/).

 

Artikel 10 - Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11 - Privacy en persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen bij De Verkoper, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen en het versturen van nieuwsbrieven. Persoonsgegevens worden uitsluitend door De Verkoper gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 

Artikel 12 - Eigendomsbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.
De Verkoper behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

 

Artikel 13 - Auteursrecht
De samenstelling alsook de inhoud (foto's, logo's, tekst, lay-out) van deze website is het exclusieve bezit van De Verkoper en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten.

Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van De Verkoper, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam.

 

Artikel 14 -  Overmacht
In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …